Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace

se sídlem Na Vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j.: Spisový / skartační znak

MŠ 92/2020 A.1. A10

Vypracovala:

Mgr. Jana Burdzová, ředitelka školy

Schválila:

Mgr. Jana Burdzová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

24. 8. 2020

Řád nabývá účinnosti dne:

1. 9. 2020

 

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program 

1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,

 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2. 1 Každé přijaté dítě má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod, Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

 

Dle Úmluvy o právech dítěte má dítě právo zejména

 • na svobodu projevu

 • na ochranu před násilím a zanedbáváním

 • na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj

 • na rovný přístup ke vzdělání

 • na plný rozvoj osobnosti

 • na svobodnou hru

 

2. 3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

2. 4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

3. Práva zákonných zástupců

 

3.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

  

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí, práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 

4. 1 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 

 1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

 2. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno, nejsou povoleny přezůvky bez pevné paty

 3. na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 4. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

 5. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

 6. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),

 7. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

 

4. 2 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 

Práva pedagogických pracovníků

 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 

 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

 2. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy

 3. na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

d) volit a být voleni do školské rady,

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

Povinnosti pedagogických pracovníků

 

Pedagogický pracovník je povinen

 

 1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

 2. chránit a respektovat práva dítěte

 3. chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

 4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

 5. ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje dětí a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 6. poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

5. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od

2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

5. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

 2. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

5. 3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

5. 4 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

 

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

7. Ukončení předškolního vzdělávání

 

7. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

7. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

8. 1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

8. 2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

9. Docházka a způsob vzdělávání

 

9. 1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

 

9. 2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí z mateřské školy, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem podle vlastních organizačních a provozních podmínek.

 

9. 3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti pomocí aplikace NAŠE MŠ – Škola blízká rodičům, případně písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně v omluvném listu s uvedením důvodů absence, pokud se jedná o dítě, které plní povinnou předškolní docházku a pokud předchozí oznámení nepřítomnosti dítěte neproběhlo prostřednictvím aplikace NAŠE MŠ nebo písemně.

 

9. 4 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

10. Individuální vzdělávání

 

10.1 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

10. 2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut

 

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

11. Přebírání/ předávání dětí

 

11.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelce mateřské školy.

 

11.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání přímo od učitelky mateřské školy (i na školní zahradě) v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době.

 

11.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.

 

11.4 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

 2. informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,

 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,

 4. případně se obrátí na Policii ČR.

 

11. 5 Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

 

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

12. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:15 do 16:30 hod.

 

12. 2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole a v aplikaci NAŠE MŠ neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

12. 3 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá

v základním denním režimu. Konkrétní třídy mohou mít v průběhu dne odchylku od základního režimu v řádech minut, zejména při výdeji stravy.

 

6:15 - 7:00

Scházení dětí v určené třídě mateřské školy, ranní volné aktivity dětí, přesun do kmenové třídy

7:00 - 8:30

8:30 - 9:00

Pohybové aktivity, spontánní i řízené činnosti

Osobní hygiena, dopolední svačina

9:00 - 9:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

9:30 -11:30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11:30 -12:15

Oběd a osobní hygiena dětí

12:15 -14:00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 -14:30

Volné aktivity, individuální činnosti s dětmi

14:30 -15:00

Osobní hygiena, odpolední svačina

15:00 -16:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

Postupné rozcházení.

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 hodin denně od 8:00 do 12:00 hodin.

 

12. 4 Úplata za vzdělávání (školné) je hrazena převodem částky na účet organizace vedený u České spořitelny do patnáctého dne stávajícího měsíce.

 

12. 5 Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách pouze první den nepřítomnosti od 11.00 do 11.30 hodin. Přinášení vlastních nádob do mateřské školy může být v případě nepříznivého vývoje v souvislostí s pandemií covid-19 zakázáno. V takovém případě bude oběd vydán do jednorázového obalu.

 

12. 6 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí.

 

12. 7 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím aplikace NAŠE MŠ a písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.

 

12. 8 Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole prostřednictvím aplikace NAŠE MŠ, případně osobně učitelce mateřské školy.

 

12. 9 Přihlašování a odhlašován dítěte je možné prostřednictvím aplikace NAŠE MŠ nebo na tel. 602 664 557 (stačí SMS) den předem nebo do 7.30 hodin ráno.

 

12. 10 Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

Doporučujeme, aby dítě zůstalo v domácím prostředí v případě zpozorování některého

z těchto příznaků:
• zvýšená teplota, kašel, akutní rýma, červené oči;
• bolest – ucha, v krku, při močení, v oblasti břicha;
• průjem nebo zvracení, zvětšené mízní uzliny, vyrážka;
• hnidy, vši a jiní parazité;
• výskyt infekčního onemocnění v rodině.

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

13. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

13. 1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 

13. 2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, ve které jsou přítomny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

 

13. 3 Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 

13. 4 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je

v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

13. 5 V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. Při podezření na zhoršení zdravotního stavu během pobytu v mateřské škole učitelka změří dítěti teplotu teploměrem. Po dobu trvání pandemie může být dětem měřena teplota bezdotykovým teploměrem při příchodu, případně orientačně kdykoliv během pobytu v mateřské škole.

 

13. 6 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

 

13. 7 Budova mateřské školy se odemyká v 6.15 hodin. V 8.00 hod. se budova zamyká. Rodiče, kteří přivedou dítě později, u vchodových dveří zvoní. Pro vyzvedávání dětí po obědě je odemčeno od 12.00 do 12.45 hodin. Po odpolední svačině po 15.00 hod. mohou vchodové dveře v některých případech zůstat z bezpečnostních důvodů uzavřené, rodiče zazvoní a budou vpuštěni. V případě nepříznivě se vyvíjející situace v souvislostí s pandemií covid-19 může být vstup do budovy rodičům omezen. Mateřská škola se při pandemii řídí doporučeními MŠMT, Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice.

 

13. 9 V budovách a areálu školy platí zákaz vodění psů, kouření (včetně elektronických cigaret), požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů,

 

IV. Zacházení s majetkem mateřské školy

 

14. 1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

14. 2 Rodiče odkládají osobní věcí dětí pouze na místa k tomu určená.

 

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí

 

15. 1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podávány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

 

15. 2 Zákonní zástupci dítěte mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a na třídních schůzkách.

 

15. 3 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

16.1 Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy www.ms.hrusovany.cz , dále je vyvěšen v tištěné podobě na nástěnce v každé šatně dětí. Zákonní zástupci dětí jsou se školním řádem seznamováni na třídních schůzkách. Seznámení se školním řádem potvrdí svým podpisem.

16.2 Děti jsou seznámeny s ustanoveními školního řádu, která se jich týkají, přiměřeně svému věku učitelkami vždy na začátku školního roku. O seznámení je veden záznam v třídní knize. Dále jsou průběžně během celého školního roku s dětmi ustanovení školního řádu opakována.

16.3. Kontrolu provádění ustanovení tohoto školního řádu provádí ředitelka mateřské školy.

16.4. Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020, tímto dnem pozbývá platnosti a účinnosti

školní řád ze dne 6. 9. 2018.

 

 

V Hrušovanech nad Jevišovkou 31. 8. 2020

 

 

   

Mgr. Jana Burdzová

ředitelka MŠ