Na zasedání zastupitelstva dne 25. 6. 2020 bylo odsouhlaseno Rozpočtové opatření č.1/2020.
Z něj vyplývá, že MŠ Hrušovany nad Jevišovkou obdrží příspěvek na provoz ve výši 1 160 000,- Kč.  
 
 
Schválený rozpočet na rok 2020
Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace
  Hlavní činnost Poznámka
Tržby z prodeje služeb - kroužky 15 000  
Tržby z prodeje služeb - školné 200 000  
Jiné ostatní výnosy - úroky od banky 500  
Příspěvek na provoz od zřizovatele 1 190 000  
Výnosy (zdroje) celkem 1 405 500  
     
Spotřeba materiálu 180 000  
Hračky, didaktické pomůcky, knihy 100 000  
DDHM 100 000  
Spotřeba energie - elektřina, plyn, voda 440 000  
Opravy a udržování 190 000  
Ostatní služby 260 500  
Osobní náklady celkem 135 000  
Náklady celkem 1 405 500  
Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0
     
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním 0
     
Zpracoval dne: 12. 11. 2019   Jméno ředitele:
Jméno: Marie Šebestová   Mgr. Jana Burdzová
Podpis:    
 
 
 
       
Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2023
Mateřská škola Hrušovany nad Jevišovkou
Výnosy 2021 2022 2023
       
Výnosy z prodeje služeb - školné 220 000 230 000 230 000
Jiné ostatní výnosy - úroky na BÚ 500 500 500
Fondy - rezervní,fond odměn 20 000 20 000 30 000
Provozní dotace - zřizovatel 1 200 000 1 200 000 1 250 000
Neinvestiční prostředky JM kraj 7 285 834 7 585 834 7 685 834
Investice 200 000 0 0
Výnosy celkem 8 926 334 9 036 334 9 196 334
Náklady 2021 2022 2023
       
Materiál 300 000 300 000 310 000
Energie - voda, elektřina, plyn 490 000 510 000 520 000
Opravy a udržování 246 000 231 000 250 000
Služby 190 000 195 000 200 500
Osobní náklady 194 500 194 500 200 000
Použití fondů 20 000 20 000 30 000
Neinvestiční prostředky JM kraj 7 285 834 7 585 834 7 685 834
Investice 200 000 0 0
Náklady celkem 8 926 334 9 036 334 9 196 334
       
Zpracovala dne: 12.11.2019      
Jméno: Mgr. Jana Burdzová      
 
 
 
 
 
 Rozpočet 2019
 
     
Rozpočet byl schválen na zasedání RM Hrušovany nad Jevišovkou dne 12.12.2018 usnesením č. 9/16/2018
Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace
  Hlavní činnost Poznámka
Tržby za vlastní výrobky    
Tržby z prodeje služeb - školné 200 000  
Tržby za prodané zboží    
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku    
Tržby z prodeje cenných papírů    
Tržby z prodeje materiálu    
Použití fondů: Fond investiční    
Fond rezervní 20 000  
Fond odměn 5 000  
Jiné ostatní výnosy - úroky od banky 500  
Přijaté dotace    
Příspěvek na provoz od zřizovatele 1 100 000  
Výnosy (zdroje) celkem 1 325 500  
     
Spotřeba materiálu /čistící,všeobec.,kancel./ 260 000  
Knihy učební pomůcky 110 000  
DDHM 150 000  
Doplnění lékárniček 5 000  
Spotřeba energie - elektřina 180 000  
Spotřeba energie - plyn 200 000  
Spotřeba energie - voda 70 000  
Pohonné hmoty 10 000  
Opravy a udržování 100 000  
Služby 95 400  
Programové vybavení 10 000  
Osobní náklady celkem 135 000 z toho: platy zaměstnanců: 100 000,-
    soc. a zdrav. pojištění: 35 000,-
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) 100  
Náklady celkem 1 325 500 0
Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0
     
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním 0
     
     
Zpracoval dne: 7. 11. 2018   Jméno ředitele:
Jméno: Marie Šebestová   Mgr. Jana Burdzová