Číslo jednací: MŠ 26/2020

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání dítě, které do 31. 8. 2020 dovrší pěti let. Povinné předškolní vzdělávání končí zahájením školní docházky.

Na základě § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se do mateřské školy zřízené obcí přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a které zde mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu.

Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Výjimkou je dítě, které má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. To se však nevztahuje na děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání. Tyto děti musí ředitelka mateřské školy přijmout i bez očkování.

Všechny děti s trvalým pobytem v Hrušovanech nad Jevišovkou, které do 31. 8. 2020 dovrší nejméně tří let a podrobily se povinnému očkování (pokud se na ně nevztahuje výjimka) budou do mateřské školy přijaty. V případě, že bude počet dětí se zákonným nárokem na přijetí vyšší, než počet volných míst, bude jejich pořadí stanoveno podle data narození – starší má přednost před mladším. Pro děti, které z kapacitních důvodů nebudou přijaty, bude ve spolupráci se zřizovatelem zajištěno místo v některé okolní mateřské škole s volnou kapacitou.

Pokud bude mít mateřská škola po přijetí všech dětí z Hrušovan nad Jevišovkou se zákonným nárokem na přijetí ještě k dispozici volná místa, budou zbývajícím uchazečům přiděleny body dle následujících kritérií:

Kritérium   Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt uchazeč má místo trvalého pobytu v Hrušovanech nad Jevišovkou 4 body
  uchazeč nemá místo trvalého pobytu v Hrušovanech nad Jevišovkou 1 bod
Věk uchazeče uchazeč ke dni 31. 8. 2020 dosáhl pěti let věku 5 bodů
  uchazeč ke dni 31. 8. 2020 dosáhl čtyř let věku 4 body
  uchazeč ke dni 31. 8. 2020 dosáhl tří let věku 3 body
  uchazeč ke dni 31. 8. 2020 dosáhl dvou let věku 2 bod

V případě rovnosti bodů uchazečů se pořadí stanoví podle data narození – starší má přednost před mladším.

V případě rovnosti bodů uchazečů může ředitelka zohlednit přítomnost staršího sourozence v mateřské škole nebo nepříznivou sociální situaci uchazeče. Za dítě v nepříznivé sociální situaci se považuje např. dítě samoživitelky či samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení. S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka v případě nutnosti požádá o spolupráci a poskytnutí informací o sociální situaci dítěte jiné správní orgány, které jsou s rodinným prostředím dítěte obeznámeny, zejména orgán sociálně-právní ochrany dítěte.

V Hrušovanech nad Jevišovkou 14. 4. 2020

Mgr. Jana Burdzová, řed. MŠ